Click here to download all references as Bib-File.

Enter keywords to filter the library entries below or Propose new Entry
2015-02-11FIRST TbilisiAndrzej Dereszowski
Turla-development & operations
Turla
2014-03-12Blog (Artem Baranov)Andrzej Dereszowski, Matthieu Kaczmarek
Uroburos: the snake rootkit
Uroburos