Click here to download all references as Bib-File.

Enter keywords to filter the library entries below or Propose new Entry
2020-05-05VinCSSm4n0w4r, Dang Dinh Phuong
@online{m4n0w4r:20200505:guloader:926315b, author = {m4n0w4r and Dang Dinh Phuong}, title = {{GuLoader AntiVM Techniques}}, date = {2020-05-05}, organization = {VinCSS}, url = {https://blog.vincss.net/2020/05/re014-guloader-antivm-techniques.html}, language = {Vietnamese}, urldate = {2020-05-05} } GuLoader AntiVM Techniques
2020-03-19VinCSSm4n0w4r
@online{m4n0w4r:20200319:phn:461fca7, author = {m4n0w4r}, title = {{Phân tích mã độc lợi dụng dịch Covid-19 để phát tán giả mạo “Chỉ thị của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc” - Phần 2}}, date = {2020-03-19}, organization = {VinCSS}, url = {https://blog.vincss.net/2020/03/re012-phan-tich-ma-doc-loi-dung-dich-COVID-19-de-phat-tan-gia-mao-chi-thi-cua-thu-tuong-Nguyen-Xuan-Phuc-phan2.html}, language = {Vietnamese}, urldate = {2020-03-19} } Phân tích mã độc lợi dụng dịch Covid-19 để phát tán giả mạo “Chỉ thị của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc” - Phần 2
PlugX
2020-03-10VinCSSm4n0w4r
@online{m4n0w4r:20200310:re012:43d61e3, author = {m4n0w4r}, title = {{[RE012] Phân tích mã độc lợi dụng dịch Covid-19 để phát tán giả mạo “Chỉ thị của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc” - Phần 1}}, date = {2020-03-10}, organization = {VinCSS}, url = {https://blog.vincss.net/2020/03/re012-phan-tich-ma-doc-loi-dung-dich-COVID-19-de-phat-tan-gia-mao-chi-thi-cua-thu-tuong-Nguyen-Xuan-Phuc.html}, language = {Vietnamese}, urldate = {2020-03-11} } [RE012] Phân tích mã độc lợi dụng dịch Covid-19 để phát tán giả mạo “Chỉ thị của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc” - Phần 1
Unidentified 075
2019-12-19VinCSSm4n0w4r
@online{m4n0w4r:20191219:re009:fc59940, author = {m4n0w4r}, title = {{[RE009] Phân tích mã độc “KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020.doc” đính kèm email phishing}}, date = {2019-12-19}, organization = {VinCSS}, url = {https://blog.vincss.net/2019/12/re009-phan-tich-ma-doc-ke-hoach-nhiem-vu-trong-tam-2020.html}, language = {Vietnamese}, urldate = {2020-03-11} } [RE009] Phân tích mã độc “KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020.doc” đính kèm email phishing
Unidentified 074 (Downloader)
2019-10-08m4n0w4r
@online{m4n0w4r:20191008:mt:a14c60d, author = {m4n0w4r}, title = {{Một sample nhắm vào Bank ở VN}}, date = {2019-10-08}, url = {https://tradahacking.vn/%C4%91%E1%BB%A3t-r%E1%BB%93i-t%C3%B4i-c%C3%B3-%C4%91%C4%83ng-m%E1%BB%99t-status-xin-d%E1%BA%A1o-tr%C3%AAn-fb-may-qu%C3%A1-c%C5%A9ng-c%C3%B3-v%C3%A0i-b%E1%BA%A1n-nhi%E1%BB%87t-t%C3%ACnh-g%E1%BB%ADi-cho-537b19ee3468}, language = {Vietnamese}, urldate = {2020-03-11} } Một sample nhắm vào Bank ở VN
OceanLotus
2019-06-27m4n0w4r
@online{m4n0w4r:20190627:tc:90087b2, author = {m4n0w4r}, title = {{Tốc kí một sample sử dụng CVE_2018_20250 (Target VN)}}, date = {2019-06-27}, url = {https://tradahacking.vn/t%E1%BB%91c-k%C3%AD-m%E1%BB%99t-sample-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-cve-2018-20250-target-vn-3ba306bf3d83}, language = {Vietnamese}, urldate = {2020-03-11} } Tốc kí một sample sử dụng CVE_2018_20250 (Target VN)
2019-05-31TradaHackingm4n0w4r
@online{m4n0w4r:20190531:thng:c687d46, author = {m4n0w4r}, title = {{Thưởng tết….}}, date = {2019-05-31}, organization = {TradaHacking}, url = {https://tradahacking.vn/th%C6%B0%E1%BB%9Fng-t%E1%BA%BFt-fbcbbed49da7}, language = {Vietnamese}, urldate = {2020-01-10} } Thưởng tết….
KerrDown
2019-01-03m4n0w4r
@online{m4n0w4r:20190103:another:2f48120, author = {m4n0w4r}, title = {{Another malicious document with CVE-2017–11882}}, date = {2019-01-03}, url = {https://tradahacking.vn/another-malicious-document-with-cve-2017-11882-839e9c0bbf2f}, language = {Vietnamese}, urldate = {2020-03-11} } Another malicious document with CVE-2017–11882
8.t Dropper
2018-11-03m4n0w4r
@online{m4n0w4r:20181103:l:d496fbd, author = {m4n0w4r}, title = {{Là 1937CN hay OceanLotus hay Lazarus …}}, date = {2018-11-03}, url = {https://tradahacking.vn/l%C3%A0-1937cn-hay-oceanlotus-hay-lazarus-6ca15fe1b241}, language = {Vietnamese}, urldate = {2020-03-11} } Là 1937CN hay OceanLotus hay Lazarus …
8.t Dropper